Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. Nr 220 z późn. zm.).

 

MIKROINSTALACJA

 

Informacja dla zgłaszających mikroinstalacje do przyłączenia

W  związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie zostały zmienione druki zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Wprowadzona zmiana wymaga załączenia do ww. zgłoszenia deklaracji zgodności producenta przyłączanego sprzętu.

 

Prośba do producentów i dostawców inwerterów dla mikroinstalacji!

W związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie, w celu ułatwienia procesu przyłączania mikroinstalacji, zwracamy się do wszystkich producentów i dostawców inwerterów do mikroinstalacji fotowoltaicznych z prośbą o przesyłanie na niżej podany adres wymaganych deklaracji zgodności dla tych urządzeń. Otrzymane deklaracje pozwolą złagodzić naszym klientom powstałą uciążliwość związaną z koniecznością ich okazania w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci.

Wyżej wymienione dokumenty prosimy przesyłać w formie czytelnie wykonanego skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Zakładu Elektrycznego „EL-WO”

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym tj. jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej oraz prowadzisz działalność gospodarczą, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci

 

KROK 1 ZNAJDŹ UPRAWNIONEGO INSTALATORA

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:

 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii),
  lub
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  lub
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.​

 

KROK 2 ZAINSTALUJ SWOJĄ MIKROINSTALACJĘ

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o IRiESD Z.E. „EL-WO” oraz Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacja należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.

 

KROK 3 POINFORMUJ ZAKŁAD ELEKTRYCZNY „EL-WO”  O ZAINSTALOWANIU MIKROINSTALACJI

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie Z.E. „EL-WO” co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem. Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić: Dokument instalacji – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Zgłoszenie zawiera:

 • Dane Zgłaszającego – odbiorcy końcowego mikroinstalacji
 • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację
 • Dane techniczne mikroinstalacji wraz z wymaganymi certyfikatami/testami

Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Zakładu Elektrycznego „EL-WO”  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bałtowska 274/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie Z.E. „EL-WO”  dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

 

KROK 4 ZABUDOWA URZĄDZEŃ POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Z.E. „EL-WO” swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.

Obowiązki informacyjne 

Po zabudowie mikroinstalacji spoczywa na Tobie obowiązek informowania Z.E. „EL-WO” o:

 1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
 2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

 

KROK 5 PODPISZ UMOWY REGULUJĄCE DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie poprawnie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej  Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Pamiętaj, żeby wskazać w jej załączniku podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB).

Zaoferuj wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną  sprzedawcy i podpisz z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę o bilansowanie handlowe. Pozwoli Ci ona skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

Umowa ta może zostać podpisana z dowolnie wybranym sprzedawcą  – w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB. Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe.

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI MIKROINSTALACJI NA PODSTAWIE WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Wypełniony druk Wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Z.E. „EL-WO”  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bałtowska 274/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie dokonamy weryfikacji wniosku i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję warunków przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

Realizacja procesu przyłączenia po stronie Z.E. „EL-WO”  rozpoczyna się z dniem podpisania umowy  o przyłączenie.

 • Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:
  odbiór urządzeń wykonanych przez Z.E. „EL-WO”.,
 • po stronie Wnioskodawcy – złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie,  Z.E. „EL-WO”  wystawia „Protokół odbioru” jako potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z Z.E. „EL-WO”  Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.