Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r.

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki niezawodności zasilania odbiorców wyznaczone dla Zakładu Elektrycznego „EL-WO” w Ostrowcu Św.

 

SAIDI    dla przerw nieplanowanych 0,00
   dla przerw nieplanowanych  (z  przerwami katastrofalnymi) 0,00
   dla przerw planowanych 0,00
SAIFI    dla przerw nieplanowanych 0,00
   dla przerw nieplanowanych  (z przerwami katastrofalnymi) 0,00
   dla przerw planowanych 0,00
   MAIFI  0,05
   Liczba obsługiwanych odbiorców 22

 

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw (przerw katastrofalnych nie zanotowano).

  • Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
  • Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
  • Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
  • Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
  • Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny.

 Ostrowiec Św. dnia 27.03.2023r.

 

Aktualizowano dnia 27 marca 2023 r.